OBCHODNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

 

1.       Predávajúcim sa rozumie spoločnosť INFONEX, s.r.o., Námestie A.Hlinku 29/34, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36347981, DIČ: 2022068268 (firma nie je platcom DPH), zapísaná v Obchodnom registri Okr.súdu Trenčín, oddiel: SRO, vl.č. 16057/R
Kontaktné údaje:
zodpovedná osoba:       Ing. Jozef Kostelanský
tel.č.:                                   +421 907 553 967
email:                                  info@x-shades.eu
číslo bankového účtu:   4002 799 045/7500 (ČSOB)

2.       Spotrebiteľom sa podľa zákona č. 108/2000 Z.z. rozumie iba fyzická osoba, ktorá kupuje tovar od predávajúceho a tento tovar jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania, pričom iba táto osoba má práva vyplývajúce zo zákona č. 108/2000 Z.z.

3.       Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

4.       Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.:                                  046/5422 771
fax č.:                                   046/5420 685
e-mail:                                                tn@soi.sk

 

Objednávka

 

1.       Spotrebiteľ objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.x-shades.com písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop) a poštou.
Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2.       Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky; podnikateľské subjekty  aj IČO, DIČ, IČ DPH (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).
Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3.       Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Následne predávajúci odošle e-mailom spotrebiteľovi potvrdenie objednávky. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

4.        Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku, a to do termínu odoslania tovaru spotrebiteľovi, t.j. do okamihu obdržania mailu o odoslaní zásielky. Objednávku je možné stornovať písomnou formou (faxom, e-mailom) alebo telefonicky (tel.číslo +421-907 553 968).

 

Dodacie lehoty

 

1.       Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru do 7  dní od dátumu objednávky.

2.       Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom môže byť dodacia lehota dlhšia.

 

Cena, platobné podmienky a prepravné

 

1.       Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia.  Vždy je však platná cena, ktorá bola aktuálna v čase objednávania tovaru zákazníkom.

2.       Spotrebiteľ uhrádza platbu v hotovosti, dobierkou, prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

3.       Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.

4.       Spôsob dopravy si volí spotrebiteľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Spotrebiteľ si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

a.       vlastnou dopravou

b.      cez Slovenskú poštu

5.       Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri potvrdzovaní objednávky zákazníkom.

 

Preberanie tovaru

 

1.       Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

2.       Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať  Zápis o škode na zásielke.

3.       Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho.

4.       Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

5.       Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

 

Odstúpenie od zmluvy

 

1.       Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku, a to do termínu odoslania tovaru spotrebiteľovi, t.j. do okamihu obdržania mailu o odoslaní zásielky. Objednávku je možné stornovať písomnou formou (faxom, e-mailom) alebo telefonicky.

2.       Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote odoslané spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.
Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu, ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.
Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

3.       Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa  predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti späť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré zákazník vynaložil v súvislosti s objednaním (napr. poštovné), a to vopred dohodnutým spôsobom.

4.       Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a.       produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať

b.      vystavená cena produktu bola chybná

 

Záruka

 

1.       Záručná lehota je stanovená na 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený  a s dokladom faktúry.

2.       Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

3.       V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

 

Záverečné ustanovenia

 

1.       Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

2.       Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.
Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

3.       Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

 

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 1. decembra 2013.

Pridali sme do ponuky slnečné clony pre
Volkswagen Passat
Nenašli ste slnečné clony pre vaše auto ?
Napíšte nám
Predajcovia
Informácie
Kontakt
  • Infonex,s.r.o.
  • Námestie A. Hlinku 29/34
  • 017 01 Považská Bystrica
  • Slovenská republika
Copyright © 2015 X-Shades | Všetky práva vyhradené | design Jakub Živný | code INCUBEMEDIA